Psychoterapia

Každý človek má slobodnú možnosť voľby a silu rozhodnúť sa ako naloží so svojim životom. V terapeutickom vzťahu si klient rozširuje možnosti a repertoár správania nachádza súvislosti medzi minulosťou a prítomnosťou. Nachádza tiež zdroje potrebné k vykročeniu k vlastnému sebapoznaniu, pričom si na stretnutia prináša svoje témy, ktoré sú pre neho významné. Psychoterapia je aktívny proces, v ktorom vznikne jedinečný dôverný vzťah psychoterapeut – klient alebo viacerými klientmi za účelom liečby psychologickými metódami a technikami. Psychoterapia môže mať podobu pravidelných zvyčajne 50 až 60 minút trvajúcich sedení, počas ktorých klient spolu s terapeutom sa snaží správne identifikovať problémy, učí sa ich zvládať a postupne prekonávať problémy. Psychoterapia je nielen liečba, ale aj profylaxia (primárna prevencia) a rehabilitácia (terciárna prevencia) porúch zdravia, ktorá sa uskutočňuje výhradne psychologickými prostriedkami, teda prostriedkami komunikačnej a vzťahovej povahy.

Psychoterapia pomáha riešiť:

 • vzťahové problémy
 • rodinné problémy 
 • osobné životné krízy 
 • traumatické zážitky,
 • pocity samoty a opustenia, izolácie 
 • partnerské a rodinné ťažkosti 
 • ťažkosti spojené s prácou a školou 
 • nadmerný stres a záťaž 
 • pocity úzkosti, strachu , úzkostné ataky,
 • psychosomatické ťažkosti

Hľadanie vlastnej cesty v rámci osobnostného rastu pomáhame prostredníctvom:

 • podpory procesu sebauvedomovania,
 • budovania sebavedomia,
 • podpory sebarealizácie, 
 • využitie minulosti k lepšej budúcnosti