Rodinné psychologické poradenstvo

Rodinné poradenstvo a terapia  sú samostatné formy psychologickej pomoci, zameranej na proces navodenia prospešných zmien v narušenom, zmenenom, či dysfunkčnom rodinnom systéme. Pomoc prebieha prostredníctvom terapeutického vzťahu medzi pomáhajúcim a členmi rodiny  v psychologických intervenciách- vstupoch. Rodinné poradenstvo je proces profesionálnej psychologickej pomoci rodine, založený na stretávaní sa  psychológa s členmi rodiny, ktorý umožňuje:

  • klientom čo najlepšiu orientáciu v rodinnej situácii,
  • optimalizáciu fungovania rodinného života,
  • zvládnuť výchovné problémy detí,
  • otázky vzdelávania a učenia detí, problémy v učení ,špecifické poruchy učenia /dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia/, problémy v správaní, posudzovanie školskej zrelosti, stimulačné programy pred zaškolením,
  • optimalizáciu života každého jej jednotlivca, tak aby dokázali efektívne riešiť úlohy, ktoré spoločný život prináša, zvládať aj náročné situácie, krízy a konflikty.

V rámci rodinného poradenstva Vám poskytneme informácie ako najjednoduchšiu formu  pomoci, tréning niektorých zručností a spôsobilostí (napr. komunikačných), ako aj podporu, a sprevádzanie rodiny na jej životnej ceste v dôležitých etapách, ktoré sú priveľmi zaťažujúce a smutné.